Castelul de la Targoviste * Castle of Targoviste

Principatul Valahia / Principat of Valahia


  Hungary

  Share
  avatar
  Morosanu

  Posts : 417
  Join date : 2009-06-03

  Hungary

  Post  Morosanu on Sun Jan 09, 2011 5:43 pm

  SZERZŐDÉS A MAGYAR KIRÁLYSÁG ÉS A VLÁH FEJEDELEMSÉG KÖZÖTT


  E szerződés magában foglalja a következőket:
  1. A Királyságok közötti Diplomáciai megállapodást
  2. A Királyságok közötti Kereskedelmi megállapodást
  3. A Királyságok közötti Büntetőjogi megállapodást
  4. A Királyságok közötti kölcsönös Egyetemmel kapcsolatos megállapodását


  1. A Magyar Királyság és a Vláh Fejedelemség közötti diplomácia.

  I.
  a., A Magyar Királyság elismeri a Vláh Fejedelemség függetlenségét és szuverenitását.
  A Vláh Fejedelemség elismeri a Magyar Királyság függetlenségét és szuverenitását.

  b., A Magyar Királyság nagykövetsége a Vláh Fejedelemségben, a Magyar Királyság szuverén területének minősül.
  A Vláh Fejedelemség nagykövetsége a Magyar Királyságban, a Vláh Fejedelemség szuverén területének minősül.

  II.
  a., A Magyar Királyság diplomáciai testületei, A Nádorból, a Kormányzóból, és a Nagykövetből állnak, a Vláh Fejedelemség egész területén diplomáciai mentességet élveznek.
  A Vláh Fejedelemség diplomáciai testületei, a Hercegből, a Kancellárból, a Nagykövetből állnak, a Magyar Királyság egész területén diplomáciai mentességet élveznek.

  b., A Magyar Királyság a Vláh Fejedelemség diplomáciai testületének egyik tagját - kivéve a Herceget és a Kormányzót - nemkívánatos személynek minősítheti. Ez a diplomáciai képviselő, Magyar Királyságban levő státuszának elvesztést jelenti.
  A Vláh Fejedelemség a Magyar Királyság diplomáciai testületének egyik tagját - kivéve a Nádort és a Kormányzót - nemkívánatos személynek minősítheti. Ez a diplomáciai képviselő, Vláh Fejedelemségben levő státuszának elvesztést jelenti.

  c., A Nagykövetek mindaddig diplomáciai mentességet élveznek, míg bármelyik Királyságban bűnt nem követnek el, vagy viselkedésükkel ellenszenvet nem váltanak ki. Bármely esetben, hivatalosan kérvényezhető leváltásuk, amit a küldő országnak 1 héten belül jóvá kell hagynia. A jóváhagyás ideje alatt a leváltandó Nagykövetet ugyanazok a jogkörök illetik meg és feladatát ugyan úgy el kell látnia.

  III.
  A diplomáciai mentesség a személyek elismert és garantált kiváltságos jogi helyzete, helyi szervezetükből és funkcióikból adódóan. A mentesség biztosítja, hogy nem kezdeményezhető a személy ellen eljárás, kivéve a következő bűnök esetében.

  IV.
  Bizonyos bűnökért, mint a fogadó ország területén való, engedély nélküli, nagy tételben történő áruvásárlás, rablás, kastély vagy városok elleni támadás, mindkét tartomány eljárást indíthat és ítéletet hirdethet, a fogadó ország törvényei szerint.

  V.
  A Magyar Királyság engedélyezi a Vláh Fejedelemség diplomáciai testületének a területén való szabad mozgást.
  A Vláh Fejedelemség engedélyezi a Magyar Királyság diplomáciai testületének a területén való szabad mozgást.

  VI.
  A Magyar Királyság az országa területén minden helyzetben védelmezi és segíti a Vláh Fejedelemség diplomáciai testületét.
  A Vláh Fejedelemség az országa területén minden helyzetben védelmezi és segíti a Magyar Királyság diplomáciai testületét.

  VII.
  A diplomáciai képviselők személye sérthetetlen. Egy támadás ellenük vagy a fogadó ország megfelelő védelmének a kudarca súlyos sértés a másik félnek.

  VIII.
  a., A szerződő felek kölcsönösen megegyeznek, hogy sem katonai akciót, sem másfajta agressziót nem hajtanak végre egymás ellen.

  b., Mindkét fél kölcsönösen biztosítja határaik sérthetetlenségét, és megegyeznek, hogy a szóban forgó hivatalos hadseregek, barátokként ismertetnek el.

  IX.
  a., A szerződő felek jogot biztosítanak polgáraik szabad mozgásához, feltéve hogy a szabad mozgás békés, és tekintettel van a törvényekre.

  b., A szerződő feleknek engedélyt kell kérniük partnerüktől, ha seregükkel az ő területére akarnak lépni. A Kamarák fenntartják a jogot, hogy e kérést engedélyezzék vagy elutasítsák.

  c., A szerződő felek megegyeznek, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy országuk polgáraiból álló magánhadseregek ne támadhassák meg a másik országát.

  X.
  a., A szerződő felek megegyeznek, hogy harmadik féllel való konfliktus esetén tájékoztatják a másikat.

  b., A szerződő felek megegyeznek, hogy összehangolják tevékenységüket, ha bármelyikük konfliktusba kerül egy harmadik féllel.

  c., Szerződő felek megegyeznek, hogy nem engednek a területükre olyan hadsereget vagy fegyveres csoportot, legyen az akár egy királyságé vagy csak egy hercegségé, mely konfliktusban áll a másik szerződővel.

  d., Szerződő felek megegyeznek, hogy nem nyújtanak semmilyen segítséget (sem gazdasági, sem politikai, sem katonai) olyan harmadik feleknek, melyek konfliktusban állnak a másik szerződővel.

  XI.
  Szerződő felek megegyeznek, hogy nem avatkoznak a másik fél belügyeibe, valamint hogy nem avatkoznak be zavargások vagy forradalom esetén sem, ha csak erre külön kérés nem érkezik az aktuális Kamarától.

  XII.
  Szerződő felek megegyeznek, hogy nem vesznek részt semmilyen, a másik fél ellen irányuló, vagy jelen szerződéssel ellentmondó szerződésben, megegyezésben, egyezményben. Ellenségesnek tekintendők azok a szerződések és megegyezések és egyezmények, melyek arra irányulnak, hogy a szerződő felek valamelyikének kárt okozzanak, vagy erőszakkal elvegyék a területét.

  XIII.
  Jelen szerződéssel kapcsolatos bármely mulasztás vagy törvénytelen felmondás esetén, a károsultnak megfelelően arányos kártérítéshez van joga a másik fél részéről.

  XIV.
  a., A szerződés, késlekedés nélkül hatályba lép a két fél által történő ratifikáció után, és onnantól fogva kötelezi mindkét területet és mindkét népet.

  b., Kölcsönös beleegyezéssel a szerződés teljes egészében, vagy részenként újraírható.

  c., Békeidőben, ha a szerződő felek meg szeretnék szüntetni a szerződést, hivatalos levelet kell küldeniük partnerüknek. A szerződés négy munkanap után helyeződik hatályon kívül. A szerződés hivatalos elfogadóválasz nélkül is semmisnek tekintendő. A szerződő felek megállapodnak, hogy hivatalos módon nyilvánosságra hoznak egy levelet, melyben kifejtik a szerződés felmondásának okát.

  d., Ha az egyik szerződő fél háborúban áll, a szerződés nem szüntethető meg, hacsak nem kölcsönös megállapodással.


  2. A Magyar Királyság és a Vláh Fejedelemség közötti kereskedelmi megállapodásról szóló egyezmény.

  a., Fent nevezett országok a szerződés értelmében jogot adnak a két ország állampolgárainak, hogy az országok lakosai a másik fél területén, szabadon gyakorolhassák a kereskedelmet.

  b., A kereskedők mindenkori kötelessége, a polgármester és Nádor felé eladási kérelmét jelezni.

  c., A kereskedelmi egyezmény kiterjed minden piacon kapható árura, kivétel ez alól a vas és acéltermékek, valamint a kész fegyverek, úgymint kard és pajzs.

  d., A két ország kormánya kijelentik, hogy ezen termékek, kivételével a másik fél kereskedőit nem korlátozzák, az áruk vámmentesek, szabadon ki és bevihetők az ország területére/ről.


  3. A Magyar Királyság és a Vláh Fejedelemség közötti Büntetőjogi megállapodás.

  a., Fent említett felelek megegyeznek, hogy bármely ország polgára, ha a szerződő országok egyikének területén bűnt követ el, azon személy a másik országban is büntethető.

  b., Azon országnak, amelyben a bűnt elkövették kérvényeznie kell szerződött partnerétől a tárgyalás lefolytatását.

  c., A partnernek haladéktalanul meg kell kezdenie az eljárást, amint az elkövető az ország területére lép.

  d., A bírósági eljárást lefolytató ország, tájékoztatja a kérvényezőt a tárgyalás menetéről és a kiszabott ítéletről.

  e., Bizonyos bűnökért, mint a fogadó ország területén való, engedély nélküli, nagy tételben történő áruvásárlás, rablás, kastély vagy városok elleni támadás, mindkét tartomány eljárást indíthat és ítéletet hirdethet, a fogadó ország törvényei szerint.


  4. A Magyar Királyság és a Vláh Fejedelemség közötti Egyetemet érintő megállapodás.

  a., A szerződő felek megegyeznek, hogy területükön található egyetem szabadon látogatható, ha azt előzőleg bejelentették a tanulni kívánók a mindenkori Rektornak.

  b., A szerződő felek kérés után egymás rendelkezésére bocsájtják a területükön tanulható tantárgyak listáját. Esetekben a várható órarendet, s órák kezdetének időpontját.

  c., A szerződő felek megegyeznek abban, hogy igény esetén tanárokat közvetítenek egymásnak, kik adott témában/témákban oktat a másik fél egyetemén.

  d., A szerződő felek, a másik fél felé nyilvánosságra hozza a könyvtárban található könyvek adatait.  Ha az aláíró tartományok egyike törölni kívánja a szerződést, írásos deklarációt kell benyújtani partnerének. Az értesítés kézhezvételétől számított 1 hét múlva a szerződés elévültnek tekintendő.


  A szerződés három nyelven íródott, románul, angolul és magyarul. A három verziónak azonos értéke és hatása van.  Buda, 1458. 12/20.


  Aláírások:

  Comte Naght d'Calme
  Nádor  Graf Leutold, Herr Stubenberg
  Külügyi Nagykancellár

  Kathilicious
  Nádor


  Morosanu Matei
  Külügyi Nagykancellár
  TREATY BETWEEN THE KINGDOM OF HUNGARY AND THE PRINCIPAT DE VALAHIA


  This treaty comprises the following components:
  1. The Diplomatic agreement between the Kingdoms
  2. The Trade agreement between the Kingdoms
  3. The Criminal Law agreement between the Kingdoms
  4. Mutual agreement in connection with the University between the Kingdoms


  1. Diplomacy between the Kingdom of Hungary and the Principat de Valahia.

  I.
  a., The Kingdom of Hungary recognizes the Principat de Valahia's independence and sovereignty.
  The Principat de Valahia recognizes the Kingdom of Hungary's independence and sovereignty.

  b., The Embassy of the Kingdom of Hungary in Principat de Valahia, considered sovereign territory of the Kingdom of Hungary.
  The Embassy of the Principat de Valahia in Kingdom of Hungary, considered sovereign territory of the Principat de Valahia.

  II.
  a. The Kingdom of Hungary’s diplomatic corps are available the Count, the Proconsul and the Ambassador, who have diplomatic immunity throughout the Principat de Valahia.
  The Principat de Valahia’s diplomatic corps are available the Prince, the Chancellor and the Ambassador, who have diplomatic immunity throughout the Kingdom of Hungary.
  The Principat de Valahia’s corps are available the Prince, the Proconsul and the Ambassador, who have diplomatic immunity throughout the Kingdom of Hungary.

  b., The Kingdom of Hungary may classify undesirable person one member of the Principat de Valahia’s diplomatic corps, except the Prince and the Proconsul. This is the diplomatic representative lose the status in the Kingdom of Hungary’s field.
  The Principat de Valahia may classify undesirable person one member of the Kingdom of Hungary’s diplomatic corps, except the Count and the Proconsul. This is the diplomatic representative lose the status in the Principat de Valahia’s field.

  c., The Ambassadors have diplomatic immunity, as long as not committing a crime in any Kingdom, or not provoke aversion with behavior. In any case, an official replacement will be submitted through a formal request which the external country must approve within a week. The Ambassador enjoy the same powers, and also to carry out the task of approving the replacement period.

  III.
  The diplomatic immunity recognized and guaranteed the privileged position of legal persons, deducing from their local organization and their functions. The exemption provides that not proceedings be initiated against the person, except for the following crimes.

  IV.
  For certain crimes, such as the host countries field unauthorized bulk purchase of the goods, robbery, castle or cities against attack, institute proceedings in both range and advertise conviction under of the host countries laws.

  V.
  The Kingdom of Hungary enables freedom of movement of the Principat de Valahia's diplomatic corps.
  The Principat de Valahia enables freedom of movement of the Kingdom of Hungary's diplomatic corps.

  VI.
  The Kingdom of Hungary protects and helps the Principat de Valahia's diplomatic corps in our country in all situations.
  The Principat de Valahia protects and helps the Kingdom of Hungary's diplomatic corps in their country in all situations.

  VII.
  The diplomatic representatives shall be inviolable. An attack against them or the host country of the failure of adequate protection is serious injury to another party.

  VIII.
  a., The contracting parties mutually agree to any military action or other forms of aggression will not be carried out against each other.

  b., Both parties mutually ensure the inviolability of borders, and agree to the own official armies recognize each other as friends.

  IX.
  a., The contracting parties shall give the right to free movement of citizens, provided that the free movement of peaceful and respect the laws.

  b., The contracting parties must obtain authorization from their partner if they want to enter the partner's field with armies.

  X.
  a., The parties agrees that if a conflict arises with a third party, then notify the other partner.

  b., The contracting parties agrees to coordinate their activities, if any of partner into conflict with a third party.

  c., The contracting parties agrees that the state's territory is not allowed in any army or armed group, whether it be a kingdom or only one duchy, which conflict with the other contractor.

  d., The contracting parties agree that it does not provide any assistance (neither economic, neither political, neither military) for a third party which conflict with the other contractor.

  XI.
  The contracting Parties agree not to interfere in another party’s internal affair, and not interfere in any possible riots and revolutions.

  XII.
  The contracting parties agree to never take part against another, especially in a contract, agreement, convention, which is contrary with this treaty. Hostile to those treaties, conventions and agreements, which are intended to cause injury to one of the contracting parties, or forcibly take away from the areas.

  XIII.
  This contract relating to any omission, or illegal termination, the injured party is entitled to commensurate compensation from the other partner.

  XIV.
  a., The contract comes into force immediately, without delay by the two parties after the ratification, and from that point commits both of areas and both of nations.

  b., With mutual consent the contract in full whole or parts can be rewritten.

  c., In peacetime, if the contracting parties want to remove to the contract, should send an official letter to their partner. After four days the contract is terminated. The contract is terminated without a formal adoption. The parties agree that an official manner disclose that in a letter should explain the reason for terminating the contract.

  d., If one of the halves are in war, the contract cannot be cancelled, unless mutual agreement.


  2. Trade Agreement of the convention between the Kingdom of Hungary and Principat de Valahia.

  a., The above-mentioned countries, give the right for both of countries nationals under the contract, that the inhabitants of another country's territory free to exercise their trade.

  b., The core responsibility of traders, selling to submit an application to the mayor and the count.

  c., The trade agreement covers all available goods on the market, except iron and steel products and the finished weapons, such as the sword and the shield.

  d., The two countries government states, that except that the said products, do not limit the other parties traders, the goods are duty free, and freely portable within the country and beyond.


  3. Criminal Law agreement between the Kingdom of Hungary and Principat de Valahia.

  a., The above-mentioned countries agree that any country citizen if one contracting countries has sinned, the person in another country is punishable.

  b., The country in which the crime was committed, must be requested a license from the negotiation of the contractual partner.

  c., The partner should immediately start the process, once the perpetrator enters to the countries territory.

  d., The legal proceedings conducting country shall inform the petitioner about progress of negotiations and imposed a conviction.

  e., For certain crimes, such as the host countries field unauthorized bulk purchase of the goods, robbery, castle or cities against attack, institute proceedings in both range and advertise conviction under of the host countries laws.


  4. The University of agreement between Kingdom of Hungary and the Principat de Valahia.

  a., The contracting parties agree that the university can be visited, if if somebody wants learn, and it has in advance indicated for the rector.

  b., The contracting parties provide request after Subjects learned a list of own areas.

  c., The parties agree that the countries convey teachers to themselves if needed, who will teach the subjects in the other partner's University.

  d., The contracting parties shall make public to library book’s details for the other partner.  If the provinces are signatories want to delete the contract, you must submit a written declaration to partner. Receipt of the notice after one week of the contract will be time-barred.


  The contract is written in three languages: Romanian, English and Hungarian. The three versions are the same and of the same value.  Done in Buda, 20/12 1458.


  Signatures:

  Comte Naght d'Calme
  Count  Graf Leutold, Herr Stubenberg
  Foreign Chancellor

  Kathilicious
  Countess


  Morosanu Matei
  Foreign Minister
  TRATAT INTRE REGATUL UNGARIEI SI PRINCIPATUL VALAHIA


  Acest Tratat cuprinde urmatoarele sectiuni:
  1. Acordul Diplomatic intre Regate.
  2. Acordul Comercial intre Regate.
  3. Acordul Legii Criminalitatii intre Regate.
  4. Acord bilateral al Universitatilor celor doua Regate.


  1. Diplomatia intre Regatul Ungariei si Principatul Valahia

  I.
  a. Regatul Ungariei recunoaste independenta si suveranitatea Principatului Valahia.
  Principatul Valahia recunoaste independenta si suveranitatea Regatului Ungariei.

  b. Ambasada Regatului Ungariei in Principatul Valahia este considerata teritoriu suveran al Regatului Ungariei.
  Ambasada Principatului Valahia in Regatul Ungariei este considerata teritoriu suveran al Principatului Valahia.

  II.
  a. Corpul diplomatic al Regatului Ungariei sunt Contele, Proconsulul si Ambasadorul, care au imunitate diplomatica pe teritoriul Principatului Valahia.
  Corpul diplomatic al Principatului Valahia sunt Contele, Cancelarul si Ambasadorul, care au imunitate diplomatica pe teritoriul Regatului Ungariei.

  b. Regatul Ungariei poate respinge un membru al corpului diplomatic al Principatului Valahia, cu exceptia Contelui si a Cancelarului. Aceasta inseamna ca reprezentantii diplomatici isi pierd statutul pe teritoriul Regatului Ungariei.
  Principatul Valahia poate respinge un membru al corpului diplomatic al Regatului Ungariei, cu exceptia Contelui si a Proconsulului. Aceasta inseamna ca reprezentantii diplomatici isi pierd statutul pe teritoriul Principatului Valahia.

  c. Ambasadorii au imunitate diplomatica cata vreme nu comit o crima in una din teritorii sau nu provoaca aversiune prin comportamentul lor. In aceste cazuri se va recurge la o inlocuire oficiala printr-o cerere pe care partea straina va trebui sa o aprobe in decursul unei saptamani. Ambasadorul va avea aceleasi prorogative si va duce la bun sfarsit datoria pe care o are pe tot parcursul perioadei de inlocuire.

  III.
  Imunitatea diplomatica este recunoscuta si garanteaza pozitia privilegiata a persoanelor legal implicate, conform organizarii proprii si functiilor ce le detin. Imunitatea implica faptul ca nu li se vor aduce acuze cu exceptia urmatoarelor crime.

  IV.
  Pentru anumite crime precum ocuparea anumitor zone ale unei tari, achizitionarea masiva de bunuri, hotie, atac asupra castelului sau oraselor, se vor initia procedurile de condamnare conform legilor tarii in care s-au savarsit.

  V.
  Regatul Ungariei permite libera circulatie pe teritoriul sau a corpului diplomatic al Principatului Valahia.
  Principatul Valahia permite libera circulatie pe teritoriul sau a corpului diplomatic al Regatului Ungariei.

  VI.
  Regatul Ungariei protejeaza si ajuta corpul diplomatic al Principatului Valahia pe teritoriul sau in toate situatiile.
  Principatul Valahia protejeaza si ajuta corpul diplomatic al Regatului Ungariei pe teritoriul sau in toate situatiile.

  VII.
  Reprezentatii diplomatici nu pot fi atacati. Orice atac asupra lor sau asupra tarii lor soldat cu esecul de a li se acorda protectie reprezinta o ofensa serioasa la adresa partii pe care o reprezinta.

  VIII.
  a. Partile semnatare sunt de acord sa nu acceada la nicio actiune militara sau orice forma de agresiune reciproca.

  b. Partile semnatare asigura in mod reciproc inviolabilitatea granitelor si armatele oficiale ale acestora se vor desemna ca prietene.

  IX.
  a. Partile semnatare asigura dreptul la libera circulatie a cetatenilor acestora daca ea se desfasoara in liniste, respectand legile.

  b. Partile semnatare trebuie sa obtina autorizatie de la partea partenera pentru a putea patrunde in teritoriul lor cu armate.

  X.
  a. Partile sunt de acord sa anunete cealalta parte in cazul unui conflict cu un tert.

  b. Partile contractante sunt de acord sa-si coordoneze activitatile daca cealalta parte este intr-un conflinct cu un tert.

  c. Partile contractante sunt de acord sa nu accepte pe teritoriul lor o armata sau un grup armat a unui regat sau ducat aflat in conflict cu cealalta parte.

  d. Partile contractante sunt de acord sa nu acorde niciun fel de asistenta (economica, politica, militara) unui tert aflat in conflict cu cealalta parte.

  XI.
  Partile contractante sunt de acord sa nu se implice in politica initiata a unui partid sau in posibile rascoale si revolutii pe teritoriul celeilate parti.

  XII.
  Partile contractante sunt de acord sa nu ia parte la semnarea altor contracte, intelegeri, conventii care sunt contrare acestui tratat si in acelasi timp sa fie ostile acelor tratate, conventii, intelegeri, care au ca intentie sa cauzeze distrugeri celeilalte parti sau sa ia din teritoriul acesteia in mod fortat.

  XIII.
  Acest tratat acorda unei parti dreptul ca in caz de omisiune sau incalcare ilegala a sa, sa ceara compensatii celeilalte parti.

  XIV.
  a. Acest tratat devine valabil fara intarziere din momentul ratificarii facand raspunzatoare ambele teritorii si ambele natiuni semnatare.

  b. Acest tratat poate fi rescris cu acordul reciproc al ambelor parti.

  c. Pe timp de pace, daca partile contractante doresc sa renunte la contract, vor trebui sa trimita o scrisoare oficiala celuilalt partener. Dupa patru zile contractul inceteaza. Contractul inceteaza fara o atentionare oficiala. Partile sunt de acord ca o astfel de scrisoare oficiala sa cuprinda si motivul terminarii contractului.

  d. Daca una din parti e in razboi, contractul nu poate fi anulat fara un acord reciproc.

  2. Acordul Comercial al Conventiei dintre Regatul Ungariei si Principatul Valahia

  a. Tarile mai sus mentionate dau dreptul de liber comert cetatenilor acestora pe teritoriul celeilalte tari.

  b. Responsabilitatea principala a comerciantilor este de a face o instiintare primarului si contetului (aceasta poate contine numele comerciantului, marfurile ce vor fi puse la vanzare si preturile practicate).

  c. Acordul commercial se refera la toate bunurile de pe piata cu exceptia fierului, produselor de otel si a armelor finalizate precum sabia sau scutul.

  d. Guvernele celor doua tari aproba, cu exceptia produselor mai sus amintite, sa nu impuna limite sau taxe sau restrictii de transport produselor comerciantilor din cealalata tara.

  3. Acord in ceea ce priveste Legea Criminalitatii intre Regatul Ungariei si Principatul Valahia

  a. Tarile mai sus mentionate sunt de acord ca cetatenii acestora sa poata fi pedepsiti pe teritoriul celeilalte tari, daca acestora li s-a initiat o condamnare in urma unei crime.

  b. Tarii in care s-a realizat crima i se va cere o dovada a procesului de condamnare de catre tara partenera.

  c. Partenerul va incepe procesul imediat ce criminalul a intrat pe teritoriul sau.

  d. Tara care pune in aplicare procesul va informa partenerul sau in ceea ce priveste evolutia acestuia si pedeapsa aplicata.

  e. Pentru anumite crime precum achizitionare exagerata de bunuri de pe piete, jaf, atac asupra castelului sau oraselor, se initiaza un process si se va da o pedeapsa conform cu legea din tara in care s-a efectuat crima.

  4. Acordul intre Universitatile Regatului Ungariei si Principatului Valahia

  a. Partile contractante sunt de acord ca universitatile sa poata fi vizitate daca cineva vrea sa invete, anuntand in prealabil pe rector.

  b. La cererea unei parti, cealalta parte va pune la dispozitie cursurile care se tin in cadrul universitatii sale. De exemplu orarul sau subiectele predate pe zile.

  c. Partile sunt de acord sa trimita profesori intre ele, la nevoie, care vor preda in universitatea celeilalte parti.

  d. Partile constractante vor face publice detalii despre cartile detinute in biblioteca, celeilalte parti.


  Daca semnatarii doresc sa anuleze contractul, trebuie sa inainteze o declaratie scrisa celeilalte parti. Se va returna o notificare a primirii instiintarii in decurs de o saptamana.

  Tratatul este scris in trei limbi: romana, engleza, maghiara. Cele trei variante sunt egale ca valoare.


  Realizat la Buda, 20/12 1458.


  Semnaturi:

  Comte Naght d'Calme
  Conte  Graf Leutold, Herr Stubenberg
  Cancelarul Externe

  Kathilicious
  Contesa


  Morosanu Matei
  Ministru de externe


   Current date/time is Fri Jul 20, 2018 7:33 pm